Kilka słów o autorze bloga

Blog prowadzony przez nauczyciela: przyrody, matematyki, informatyki.
Strona zawiera utwory własne do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas edukacji szkolnej z podaniem nazwiska autora.

Tu mieszka wiedza zamknięta w wersach.
Łatwo i szybko ją zapamiętasz!

Zdjęcia w większości pochodzą z Wikipedii.

piątek, 27 grudnia 2013

Słowniczek ekologiczno-przyrodniczy

Słowniczek przyrodniczo-ekologiczny
wiedza przydatna w konkursach ekologiczno-przyrodniczych

Antropogeniczny - będący wynikiem działań człowieka

Abisalna strefa w oceanie- strefa głębinowa


Antropopresja - całość planowych i bezplanowych działań ludzkich, wywołujących zamierzone
i niezamierzone zmiany w przyrodzie

Autotrofizm-samożywność. Ze względu na rodzaj wykorzystywanej energii autotrofy dzielimy na:
•fotoautotrofy (rośliny wyższe, bakterie purpurowe, bakterie zielone, sinice, niektóre pierwotniaki, glony)
chemoautotrofy (bakterie nitryfikacyjne, bakterie siarkowe, bakterie żelazowe, bakterie metanowe, itp.)

Ateles – rodzaj nadrzewnych małp szerokonosych z rodziny czepiakowatych. Obejmuje 7 gatunków zamieszkujących gęste lasy Ameryki Środkowej i Południowej – od Meksyku po dorzecze Amazonki

Batrachologia- nauka o płazach

Baktrian -wielbłąd dwugarbny, dromader- jednogarbny


Bezkręgowce- nie mają kręgosłupa lub posiadają kręgosłup, szkielet zewnętrzny np. muszlę, chitynowy pancerz np. obleńce, płazińce, pierścienice, stawonogi: owady, pajęczaki, skorupiaki; mięczaki: ślimaki, małże, ośmiornice, kałamarnice. Do bezkręgowców należy 97–99% współcześnie występujących zwierząt. Liczba opisanych gatunków przekracza 1 milion.


Białowieski P. N. najstarszy park narodowy w Polsce (1932)


Bielik –ptak z rodziny jastrzębiowatych, logo Wolińskiego Parku Narodowego

Bioakumulacja – zdolność organizmów do kumulowania związków trujących w tkankach swego ustroju

Biodegradacja- rozkład substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska przez mikroorganizmy: bakterie, grzyby.


Biocenoza-zespoły różnych gatunków występujących w danym typie środowiska lądowego lub wodnego.

Biogeny - pierwiastki biogenne, pierwiastki chemiczne niezbędne do życia roślin i zwierząt.
Ze względu na zawartość pierwiastków biogennych w organizmie, dzieli się je na makroelementy (bor, azot, chlor, fosfor, magnez, potas, siarka, sód, tlen, wapń, węgiel, wodór) i mikroelementy (chrom, cynk, fluor, jod, kobalt, krzem, mangan, miedź, molibden, nikiel, selen, wanad, żelazo). Czasem wyróżnia się również ultraelementy (złoto, srebro).


Biogeniczne skały –skały powstałe ze szkieletów zwierzęcych lub szczątków roślinnych: węgiel kamienny, wapień, węgiel brunatny, torf

Biom - duży obszar o jednakowym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym . Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny w zależności od położenia geograficznego. Podobnie rzecz się ma ze składem gatunkowym zwierząt.


Biopaliwo –paliwo uzyskane z roślin np. słomy, rzepaku, biogaz z drewna

Biosfera-powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, od oceanicznych głębin po najniższą część atmosfery, zamieszkana przez organizmy żywe, obejmująca wszystkie biomy.

Biotop - zespół abiotycznych warunków środowiska np. czynniki klimatyczne: warunki glebowe, klimatyczne :temperatura, opady, wiatry.

Bolesław – najstarszy dąb w Polsce -800 lat Dąb Bartek ma 670 lat.
Bóbr - Najstarszy zapis dotyczący ochrony zwierząt został wydany za czasów Bolesława  Chrobrego na początku XI wieku. Król zabronił polowania na bobry.


Bór - typ ekosystemu leśnego, którego drzewostan jest zbudowany przez drzewa iglaste (sosna, świerk), o ubogim runie, kształtujący się na najuboższych siedliskach

Campos (z portug.) to formacje roślinne charakterystyczne dla Ameryki Pd.; specyficzne typy sawanny pokryte wysokimi trawami i rozproszonymi niskimi drzewami; występują w strefie podrównikowej i zwrotnikowej pd. części Wyż. Brazylijskiej; porastają płaskie i pagórkowate tereny (200 - 600 m n.p.m.).

Charakterystyczne gatunki - gatunki roślin, które w danym zespole roślinnym, związku, rzędzie lub klasie zespołów występują chętniej, częściej lub liczniej niż w innych

Cetologia – nauka o waleniach


Chloroplasty – struktury komórkowe zawierające chlorofil, gdzie zachodzi fotosynteza


Chronione w Polsce zwierzęta- niedźwiedź brunatny, suseł perełkowy, nocek orzęsiony, wszystkie płazy-18 gatunków i wszystkie gady – 9 gatunków, motyle – paź królowej, niepylak apollo, chrząszcze biegacze, tęczniki
 Cis Henrykowski – okaz -  najstarsze drzewo iglaste w granicach Polski. Rośnie oparty o będący w bezpośrednim sąsiedztwie dom nr 293 we wsi Henryków Lubański niedaleko Lubania (Dolny Śląsk.Jego wiek szacuje się na około 1250 lat.
cudzożywne organizmy- to grzyby, zwierzęta i ludzie – korzystają z pokarmów zwierzęcych lub roślinnych, same ich nie produkują jak producenci czyli rośliny

cukry (węglowodany) i tłuszcze – materiał energetyczny ich rozkład zapewnia dużą ilość energii dla organizmu

chiropterologia – nauka o nietoperzach

Czerwona Księga – Księga z listą zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt . Bezpowrotnie wyginęły ptaki dodo, mamuty, tury , ptak moa.
EX wymarłe (extinct), oznaczane znakiem †
EW wymarłe na wolności (extinct in the wild) – wymarłe w stanie dzikim – klasyfikuje się jako wymarłe na wolności, co oznacza, że pojedyncze okazy, czy nawet populacje mogą żyć jeszcze w hodowlach i ogrodach zoologicznych zagrożone wyginięciem
CR krytycznie zagrożone (critically endangered) – najbardziej zagrożone gatunki
EN zagrożone (endangered) – przypisuje się im wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości
VU narażone (vulnerable) – gatunki, które mogą wymrzeć stosunkowo niedługo, choć nie tak szybko jak zagrożone
 NT bliskie zagrożenia (near threatened) – gatunki bliskie zaliczenia do poprzedniej kategorii, ale jeszcze się do niej niekwalifikujące
LC najmniejszej troski (least concern)
Degradacja -pogarszanie się stanu poszczególnych elementów środowiska naturalnego (powietrza, wód, gleb, rzeźby terenu, krajobrazu i innych) wskutek wzrostu liczby ludności, osadnictwa
i urbanizacji oraz rozwoju działalności gospodarczej, powodujących wzrost zanieczyszczeń
w stopniu przekraczającym możliwości samokompensacji ich przez przyrodęDegeneracja - proces polegający na zniekształceniu struktury i zaburzeniu funkcjonowania układu ekologicznego, najczęściej pod wpływem działań człowieka; także stan zniekształcenia układu ekologicznego


Demeter – grecka bogini przyrody, urodzaju, patronka rolnictwa

Dominant - gatunek osiągający w zbiorowisku przewagę ilościową nad innymi gatunkami. np. na łąkach gatunek jakiejś trawy


Drapieżnik- zabija ofiarę w celu zdobycia żywności np. lew, żbik, pająk

Dzień Ziemi- obchodzony jest 22 kwietnia

Dziura ozonowa – Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego) atakuje cząsteczki ozonu, prowadząc do wyzwolenia tlenu (O2) oraz tlenku chloru II (ClO). Odkryta w 1985 roku.

Efekt cieplarniany- Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego  z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka.

Efemeryczne siedliska - siedliska powstające na nowo co jakiś czas i wkrótce niszczone, np. odsłaniane po spuszczeniu wody dna stawów, łachy w korytach wielkich rzek, namuliska

Ekologia - nauka o wzajemnych współzależnościach i oddziaływaniach pomiędzy organizmami, oraz pomiędzy organizmami a środowiskiem. Termin często niewłaściwie używany na określenie ochrony środowiska


Ekosystem - układ ekologiczny utworzony przez współbytujące ze sobą rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy (biocenoza), wraz z siedliskiem zmodyfikowanym ich działalnością (biotop), w którym wszystkie części składowe są ze sobą powiązane licznymi zależnościami, i warunkują się wzajemnie., np. ekosystem (konkretnej) łąki trzęślicowej, ekosystem (konkretnego płatu) grądu, ekosystem (konkretnego) jeziora, ekosystem rzeki.

Organizmy powiązane w biocenozie zależnościami pokarmowymi, żyjącymi w określonym środowisku.Ekstensywny - przeciwieństwo intensywnego, nieskoncentrowany, zachodzący z małym natężeniem ale najczęściej na rozległym obszarze


Eutroficzny - zawierający dużą ilość substancji pokarmowych, żyzny, bogaty w biogeny
fauna - zbiór gatunków zwierząt występujących w danym miejscu


Felinologianauka o kotach

Flora - zbiór wszystkich gatunków roślin występujących na danym terenie

Freon- gaz w lodówkach, dezodorantach niszczący powłokę ozonową


Gady – wszystkie 9 gat. polskich gadów ( węże: żmija zygzakowata, zaskroniec, wąż eskulapa, gniewosz plamisty; jaszczurki: padalec, jaszczurka zielona, żyworódka, zwinka, żółw błotny, podlegają ochronie

Gamety – komórki rozrodcze komórka jajowa i plemnik


Gametofit- pokolenie płciowe u mchów część ulistniona , u paproci –przedrośle

Gawra- legowisko niedźwiedzia brunatnego
Gazy cieplarniane:
Do gazów cieplarnianych zalicza się:
para wodna (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze)
dwutlenek węgla (CO2)
metan (CH4)
freony (CFC)
podtlenek azotu (N2O)
halon
gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6)

Globalne ocieplenie -powoduje efekt cieplarniany


Gniazdowniki – zwierzęta wymagające opieki, rodzą się nagie, ślepe, bezbronne np. wróble, myszy, psy, ludzie


Gołoborza – rumowiska skalne w Górach Świętokrzyskich
Greenpeace – założona w roku 1971 w Kanadzie międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska, działająca w 40 krajach w Europie, Azji, Oceanii i obu Amerykach. Skupia ona ok. 2,8 mln członków z całego świata. Jest finansowana całkowicie przez indywidualnych członków i sympatyków, nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować.
 
Green Cross International
Międzynarodowa organizacja ekologiczna założona 20 kwietnia 1993 w Kioto po zorganizowanym w 1992 r. w Rio de Janeiro "Szczycie Ziemi". Powstała jako ekologiczny odpowiednik Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w celu zapobieganiu katastrofom ekologicznym i niesieniu pomocy ich ofiarom. Założycielem był były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Siedzibą organizacji jest Genewa.

Granie – ostre grzbiety Tatr

Halofit- słonorośle, roślina lubiąca duże zasolenie podłoża

Herpetologia- nauka o płazach i gadach

Heterotroficzny- cudzożywny ( grzyby, zwierzęta, ludzie)
hipologianauka o koniach

Kręgouste- grupa wodnych kręgowców o otworze gębowym w kształcie okrągłej przyssawki. Nazwa krągłouste obejmuje minogi i śluzice zaliczane do bezżuchwowców. Postać wydłużona, robakowata, bez łusek, ciało pokryte śluzem, pozbawione żeber, szkieletu pasa barkowego i miednicowego. Nie występują płetwy parzyste. Są to zwierzęta drapieżne, padlinożerne lub pasożytnicze (niektóre półpasożytnicze).

Kręgouste pod ochroną:  minóg morski , minóg rzeczny, minóg strumieniowy minóg ukraiński
Kręgowce –posiadają kręgosłup wewnętrzny:  ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki


Kręgowce stałocieplne- ptaki i ssaki, niezależnie od temperatury w otoczeniu posiadają stałą temperaturę ciała


Kręgowce zmiennocieplne – ich temperatura zależy od otoczenia: ryby, płazy (bezogonowe: żaby, ropuchy kumaki, rzekotki, ogoniaste: salamandry, traszki), gady: żółwie, krokodyle, jaszczurki, węże)


Kserotermiczne gatunki - wybitnie ciepłolubne gatunki, osiągające optimum występowania w murawach kserotermicznych


Kserotermiczne murawy - murawy z dużym udziałem wybitnie ciepłolubnych gatunków roślin i sucholubnych


Kwaśne deszcze – powstają z połączenia wody z deszczy i tlenków kwasowych : węgla , siarki i azotu.
Kynologia – nauka o psach

Lasy w Polsce zajmują 29,2%  (9,1 mln ha) powierzchni, z tego ponad 80% to lasy państwowe.
Zakładający wzrost lesistości do 30%  w 2020 r. i do 33 % w 2050 r. Przeciętny wiek lasów to  62 lata. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 %  ogółu gatunków zwierząt

Lasy borealne, tajga - Największy kompleks drzew iglastych na świecie, obejmują  północne rejony półkuli północnej. Porasta obszary o bardzo zimnym klimacie. Gleby są kwaśne i ubogie
w składniki   odżywcze.

Lasy strefy umiarkowanej Lasy te są ściśle uzależnione od zmian pór roku, drzewa  zrzucają liście jesienią każdego roku. Charakteryzują się   dużą różnorodnością roślin i zwierząt, przystosowanych do  zmieniających się warunków w poszczególnych porach
                                                                   roku.

Lasy tropikalne, wiecznie zielone lasy deszczowe występujące w   okolicach równika, pokrywają około 7 % powierzchni  Ziemi. Są miejscem występowania największej liczby  zwierząt  i roślin na Ziemi.

Lasy mangrowe- To zarośla i lasy utworzone z drzew i krzewów, które rosną
w zasolonych wodach wybrzeży, przy ujściach dużych rzek   i zamkniętych zatoczkach. Roślinność ta żyje w strefie pływów, przez co ma ograniczony dostęp do wody słodkiej


Liga Ochrony Przyrody z logo żubrem powstała w 1928 r.

Lista światowego dziedzictwa UNESCO – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości


Łąka - formacja roślinna o strukturze określonej przez trawy lub turzyce, z ewentualnym udziałem wysokich bylin, użytkowana kośnie. Hale –łąki w Tatrach, Połoniny – łąki w Bieszczadach (najwyższe piętro Bieszczad)

Małże chronione:  gałeczka rzeczna, gałeczka żeberkowana , skójka perłorodna , skójka gruboskorupowa, szczeżuja spłaszczona , szczeżuja wielka


Mezotroficzne jezioro - jezioro o wodzie stosunkowo ubogiej w składniki pokarmowe, dość rzadki już w Polsce typ ekosystemu zagrożony eutrofizacją (zob.)


Mikoryza- symbioza – korzystne współżycie grzybów i drzew np. borowików
z dębami , bukami

 Mimetyzm- maskowanie. To sposób na dłuższe życie, przez  specjalną  szatę  maskującą  skrycie!

Mimikra- to upodobnienie do gatunków jadowitych stosowane przez gatunki niegroźne
i niejadowiteMitochondria – struktury komórkowe służące do oddychania


Monokultura - jednogatunkowa uprawa danego gatunku rośliny (kukurydzy, świerka, sosny), najczęściej na dużej powierzchni


Mszar - miejsce podmokłe o pokrywie roślinnej zdominowanej przez torfowce bądź mchy brunatne, najczęściej akumulujące złoże torfowe torfu wysokiego lub przejściowego


Murawa - niskie, najczęściej dość luźne zbiorowisko trawiaste nie użytkowane kośnie, zob. kserotermiczne murawy, napiaskowe murawyNekrofagi - trupojady, zwierzęta żywiące się martwymi organizmami, np. gatunki owadów (grabarze), padlinożerne ptaki...ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego

Nerytyczna strefa, strefa wód morskich przybrzeżnych sięgająca do stoku kontynentalnego. Obejmuje wody nad szelfem kontynentalnym

Nieodnawialne źródła energii- takie które można zużyć i się nie odtworzą np. węgiel, ropa, gaz, czy inne surowce nieodnawialne np. srebro złoto, siarka, diamenty itp.


Odnawialne zasoby w przyrodzie (takie , które się rozmnażają czyli ludzie, zwierzęta, rośliny, grzyby)


Odnawialne źródła energii- tzw. czysta energia bezodpadowa to energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermiczna - wykorzystująca źródła termalne, pływy w oceanach


Oligotroficzny – jałowy, ubogi przeciwieństwo żyznego

Ols - typ lasu liściastego porastającego miejsca stale podtopione, o jednogatunkowym drzewostanie olszowym i kępkowo-dolinkowej strukturze runa (skupienia gatunków leśnych na kępach przy nasadach drzew, a gatunków błotnych w dolinkach między kępkami;


Owadopylne rośliny –zapylane przez pszczoły (lipy, jabłonie, ogórki, akacje, róże)


Ozon – cząsteczka tlenu składająca się z 3 atomów tlenu, gaz w atmosferze, chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV


Parki Narodowe w Polsce – jest ich 23. Najstarszy Białowieski (żubr) , największy – Biebrzański( batalion) , najmniejszy –Ojcowski (logo nocek orzęsiony)n , ostatni- Park Ujście Warty (gęsi zbożowe). Narwiański PN nazywany jest polską Amazonią.
Najwięcej-6 parków narodowych jest w woj. małopolskim. Są to:
Pasożyt- żywi się innym organizmem, ale go nie zabija np. tasiemiec, owsiki, kleszcz, pchły

Penicylina, pierwszy antybiotyk, odkryty w 1928 przez A. Fleminga. Zastosowanie penicyliny do leczenia zakażeń ropnych wywołanych przez gronkowca złocistego (gronkowce) stało się modelem nowoczesnej antybiotykoterapii jako najważniejszej metody zwalczania zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Półpasożyt np. jemioła, z drzewa czerpie tylko wodę i sole mineralne, a cukry, białka tłuszcze wytwarza w procesie fotosyntezy
Piętra roślinności w lesie – ściółka, runo, podszyt , korony wysokich drzew
Piętra roślinności tatrzańskiej – pola uprawne, regiel dolny – lasy mieszane,
regiel górny- lasy iglaste, piętro kosodrzewiny- sosny płożącej , hale –łąki górskie, turnie, granie 

Pionierska roślinność - roślinność inicjująca sukcesję, roślinność pojawiająca się jako pierwsza na dziewiczym terenie np. porosty (symbioza grzybów z glonami)

Plechowce – glony , grzyby; organizmy, których ciało nie ma korzenia, liści, łodyg, tylko część liściokształtną, łodygokształtną , przeciwieństwo organowców


Płazy polskie – wszystkie podlegają ochronie -18 gatunków.salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszki (Triturus) - wszystkie gatunki, kumaki (Bombina) - wszystkie gatunki, grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropuchy (Bufo) - wszystkie gatunki, rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaby (Rana) - wszystkie gatunki, przy czym: żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba wodna (Rana esculenta) i żaba śmieszka (Rana ridibunda) tylko w okresie od 1 marca do 31 maja;


Populacja - zbiór osobników tego samego gatunku połączonych wspólnym miejscem występowania (np. populacja storczyka krwistego na konkretnej łące)

Porost
– symbiotyczny organizm zbudowany z grzyba i glona , zasiedlający jako pierwszy nagie skały wulkaniczne, gatunki porostów: płucnica islandzka, chrobotek reniferowy,
Półnaturalne ekosystemy - typy ekosystemów ukształtowane siłami natury pod wpływem określonego rodzaju działań człowieka, np. łąki kośne, pastwiska

Preria - sawanna w Ameryce Północnej

Producenci tlenu – glony i wszystkie rośliny zielne zawierające chlorofil, niezbędny w procesie fotosyntezy

Produkty fotosyntezy – powstają w wyniku fotosyntezy: to białka , cukry tłuszcze i tlen

Ptaki chronione: wszystkie gatunki:  alk, bocianów, cietrzewi, dropi, dzięciołów, jastrzębiowatych, kormoranów, nury, jeżyki, rybitwy, perkozy, puszczyki, siewkowate, sokołowate, wydrzyki, zimorodek, żuraw

Raróg –ptak z rodziny sokołowatych

Recykling –wielokrotne wykorzystywanie materiałów odpadowych do produkcji nowych przedmiotów np. makulatury na papier, butelek na nowe szkło i jego wyroby


Reducenci- saprofity- ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego , które rozkłada martwą materię –mikroorganizmy i grzyby pleśniowe, larwy owadów, nekrofagi , padlinożercy np. kondor królewski


Reintrodukcja - sztuczne wsiedlenie – wprowadzanie gatunku na teren, gdzie niegdyś występował, ale wyginął.


Renaturalizacja - unaturalnienie, przywrócenie cech naturalnych danego obszaru


Restytucja - odtworzenie nieistniejącego gatunku, podgatunku lub odmiany, np. odtworzenie tarpana dzięki zachowaniu się jego genów w populacji prymitywnych koników


Rośliny energetyczne: wierzba, olej rzepakowy, wierzba wiciowa
róża wielokwiatowa, rdest sachaliński


Rezerwaty światowe biosfery UNESCO : to Parki Narodowe: Białowieski, Babiogórski, Bieszczadzki, Bory Tucholskie,  Kampinoski, Tatrzański, Słowiński, Poleski

Rośliny chronione- szarotka alpejska, mikołajek nadmorski, kosodrzewina, dziewięćsił bezłodygowy, zawilec gajowy, cis pospolity, krokusy, żmijowiec czerwony, storczyki np. obuwik, aldrowanda pęcherzykowata -wodna owadożerna, rosiczka okrągłolistna -owadożerna, wszystkie gatunki widłaków,  paprocie:  długosz królewski, języcznik zwyczajny, salwinia pływająca.

Runo - warstwa fitocenozy leśnej zbudowana z roślin zielnych

Rzęsorek –  to jedyny w Polsce ssak jadowity, z rodziny ryjówek. Poluje na małe zwierzątka używając jadu  w ślinie.

Samożywne organizmy to rośliny: glony, mszaki – mchy, paprotniki – paprocie, skrzypy, widłaki, rośliny nasienne – nagonasienne – iglaste i okrytonasienne – liściaste

Skorupiaki chronione -zamieraczek plażowy

Sprofit- pokolenie bezpłciowe u mchów część nie ulistniona u paproci liście z kupkami zarodni

Starorzecze - fragment dawnego koryta rzecznego odcięty od głównego nurtu
Suchar- niewielkie jezioro o brunatnym zabarwieniu, pozbawione dopływów i odpływów
 Synantropizacja - ogół zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka, a prowadzących z reguły do zacierania swoistości lokalnej przyrody.

Synantropijne gatunki ptaków: wróble, kawki, gołębie gnieżdżące się blisko ludzi

Substraty fotosyntezy- substancje potrzebne do reakcji fotosyntezy– woda + sole mineralne i dwutlenek węgla

Szata roślinna - roślinna okrywa powierzchni ziemi, jeden z komponentów środowiska przyrodniczego. Flora i roślinność są aspektami szaty roślinnej


Ślimaki chronione w Polsce: błotniarka otułka, bursztynka piaskowa, igliczek karpacki , niepozorka ojcowska , poczwarówka Geyera
Stare Miasto w Krakowie – najstarszy obszar Krakowa, otoczony Plantami. Jego centrum stanowi Rynek Główny.W 1978 Stare Miasto wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 razem z Wawelem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zostało uznane za Pomnik historii.
Głównymi zabytkami krakowskiego Starego Miasta są znajdujące się na Rynku Głównym: kościół Mariacki, Sukiennice i wieża ratuszowa, oraz pozostałości murów obronnych – Brama Floriańska i Barbakan.
Światowy Dzień ochrony Środowiska obchodzony jest 5 czerwca

Św. Franciszek- patron ekologów

Torfowisko - układ ekologiczny obejmujący złoże torfowe wraz z porastającą je roślinnością.

Turnie – najwyższe piętro w wysokich górach np. Tatrach skały porośnięte porostami

Trujące owoce -owoce (konwalia majowa, pokrzyk wilcza jagoda, trzmielina, wawrzynek wilcze łyko)


Truteń –samiec pszczoły


Typ siedliskowy lasu - typ siedliska leśnego (nie typ lasu !) obejmujący grupę siedlisk o podobnej żyzności i uwilgotnieniu, uważaną za grupę siedlisk o podobnej przydatności do produkcji leśnej.


Użytek ekologiczny - jedna z prawnych form ochrony przyrody

Weldy - suche koryta rzek na pustyniach Afryki

Witaminy i sole mineralne – materiał regulujący każdego organizmu

WindMade-Organizacja mająca na celu rozwój i upowszechnienie znaku konsumenckiego, wskazującego na wyprodukowanie produktu przy użyciu energii wiatru.


WWF -  World Wide Fund for Nature (WWF, dawniej World Wildlife Fund) – tłum. „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” to organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Symbolem jest panda.


Wywierzysko- górskie źródło


Zagniazdowniki – zwierzęta po urodzeniu dość samodzielne np. kaczki, kury, sarny, podążają za matką


Zarodniki – sposób bezpłciowego rozmnażania protistów, grzybów i roślin zarodnikowych: glonów, mszaków, paprotników (paproci, skrzypów, widłaków)


Zarodnikowe rośliny – glony, mszaki- mchy i wątrobowce-porostnica płozik , paprotniki, skrzypy
i widłaki – rośliny zarodnikowe nie kwitną i nie wydają nasion

Zarośla - zwarte skupienia krzewów. Zarośla rodzimych krzewów w krajobrazie rolniczym są użytkami przyrodniczymi i zasługują na zachowanie


Zielone płuca Polski – rejon północno-wschodniej Polski


ZOO- Najstarszym ogrodem zoologicznym jest Ogród Zoologiczny we Wrocławiu. Otwarto go 10 lipca 1865. Innym wiekowym ogrodem jest Ogród Zoologiczny w Poznaniu, założony w 1874, formalnie zarejestrowany w 1875.
Ogród w Gdańsku-Oliwie jest największą placówką tego typu w kraju. Zajmuje powierzchnię 136 ha. Drugi pod względem wielkości ogród zoologiczny w Poznaniu (nowy), zajmuje powierzchnię 117 ha.

Źródlisko - zespół źródeł lub wysięków wraz z ich specyficzną florą i fauną. Wszystkie wypływy wód podziemnych są użytkami przyrodniczymi i zasługują na zachowanieŻeremie – dom bobra


Żleby- wyżłobienia w skałach spowodowane ostrymi odłamkami skalnymi